Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Trondhjemit (Plagiogranit)Podíl tmavých minerálů v obj. %.

Definice: Trondhjemity (plagiogranity) spadají do 5 oblasti diagramu QAPF. Jde o tonalit bohatší křemenem (v podstatě označení pro leukokratní tonalit), obsahující kyselé plagioklasy. Tmavé minerály nepřesahují 10% z celkového objemu horniny, křemen 20-60% ze světlých minerálů, plagioklas (převážně oligoklas) 90-100% z živců.
Barva: Velmi světlá, bílá, šedomodrá.

Textura: Masivní.
Zrnitost: Středně zrnitá.
Struktura: Jemně až středně hypautomorfně až panxenomorfně zrnitá, se zrnitostně homogenní strukturou, s poměrně nízkým stupněm automorfie jednotlivých minerálů.
Minerální složení: Minerály světlé: Křemen, plagioklas.
Minerály tmavé: Téměř výhradně biotit, s podružným amfibolem a pyroxenem.
Akcesorie: Apatit, titanit, magnetit, zirkon, allanit.

Trondhjemit je specifickým příkladem asociace tzv. "plagiogranitů" (hornin složených z křemene a plagioklasů). Je součástí oceánské kůry, nebo ofiolitu nasunutému na kontinentální kůru.

Výskyt: V ČR jsou takto označeny některé leukokratní horniny např. ze žulovského masivu (nejde o ofiolit), v západočeském krystaliniku byly popsány např. v mráčnicko-jeníkovickém masivu a v ranském masivu v Železných horách.Obr. 1 Trondhjemit, žulovský masiv. Struktura hypautomorfně zrnitá Plagioklas, biotit, křemen, K-živec.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz