Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Kvarcmonzodiorit


Definice: Spadá do pole 9* QAPF: plutonit s převahou plagioklasu (o bazicitě do An50) nad alkalickým živcem Podíl křemene je 5-20% ze světlých minerálů. Přítomný je v nich biotit, amfibol a může být i pyroxen. Podružně jsou tyto horniny zastoupeny v brněnském masivu a středočeském plutonu.


Kvarcmonzodiorit. Banská Štiavnica, SR. Sbírkový fond katedry mineralogie petrologie a geochemie PřF MU Brno.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz