Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Nefelínový syenitPodíl tmavých minerálních složek v obj. %


Definice: V QAPF diagramu spadá do oblasti 11, zastaralý název eleolitický syenit. Alkalické živce (ortoklas, mikroklin, albit, 90-100% z živců), plagioklas (0-10% z živců), Na-foidy (nefelin 10-60% z živců a foidů).
Barva: Růžová, šedozelená (tmavé i světlé), nejčastěji odstíny červené nebo zelené, často mastný lesk.
Textura: Všesměrně zrnitá, v některých případech se objevuje typická fluidální textura s paralelně orientovanými živci.
Zrnitost: Středně až hrubě zrnitá.
Struktura: Stejnoměrně hypautomorfně zrnitá, nebo živce mohou tvořit tabulkovité, základní hmota bývá mikrohypautomorfně zrnitá až trachytoidní.
Minerální složení: Světlé minerály: Alkalické živce, plagioklas, nefelin, doprovázené sodalitem, noseanem, haüynem, kankrinitem a zeolity (natrolit).
Tmavé minerály: Egirín, egirin-augit, augit, alkalické amfiboly (kaersutit, barkevikit, arfvedsonit). Vzácně biotit, muskovit.
Akcesorie: Titanit, apatit, opakní minerály a zirkon, dále fluorit a řada exotických minerálů jako je eudialyt, eukolit.
Alkalické živce: Jsou mikroperthitické zastoupené buď téměř výhradně mikroperthitickým ortoklasem, nebo jsou přítomny dva živce ortoklas a albit.
Nefelin: Šedobílý, šedozelený načervenalý (zbarvení závisí na inkluzích - hematit, egirín), mastný lesk. V výbrusových preparátech připomíná křemen. Bývá zakalený.
Foidy: Sodalit je poměrně častý, většinou bezbarvý, někdy se jeho přítomnost projevuje v azurově světlém až tmavě modrém zbarvení horniny. Velmi vzácně se objevuje nosean a haüyn. Leucit, až na výjimky (pseudoleucit), přítomen není. Někdy je zastoupen kankrinit.


Nefelínové syenity byly popsány pod různými jmény.

Leukokratní nefelínové syenity:

Alkalické živce zastoupené v podstatě jen ortoklasem:

Ditroit: Sodalit-nefelinový syenit s hypautomorfně zrnitou strukturou.
Foyait: S trachytoidní strukturou, termín používaný pro nefelinový syenit se sodalitem a ortoklasem, kvantitativní poměr mezi sodalitem a nefelinem je variabilní.
Chibinit: Šedozelený nefelinový syenit s egirínem (nebo egirínovým augitem), případně s arfvedsonitem, obsahuje eudialyt.
Lardalit: Melanokratní (více než 30% tmavých minerálů), nefelin dosahuje velikosti až několika cm, s pseudoporfyrickou strukturou, s rombovými živci. Je podobný larvikitu, nejčastěji šedý, obsahuje olivín.
Lujavrit: Melanokratní (M=30), obsahuje egirín a arfvedsonit, místy až 15% titanitu. Má.trachytoidní strukturu.
Variety s albitem:
Litchfieldit: Leukokratní nefelinový syenit, s převahou albitu nad ortoklasem, podružně je přítomen kankrinit.
Mariupolit: Nefelin, egirín, albit, podružně nebo akcesoricky sodalit, kankrinit, zirkon magnetit, ilmenit; minerály s Ce, La, Nb.

Melanokratní nefelínové syenity (M > 30, nejčastěji pyroxen):
Malignit: Neobsahuje olivín.
Shonkinit: Obsahuje olivín.

Vhodnější než výše uvedené názvy je obecný termín “foidový syenit”, nebo uvedení příslušného foidu v názvu např. “sodalit-nefelinový syenit”. Používat lze název malignit (pro nefelínový syenit bez olivínu) a shonkinit (nefelínový syenit s olivínem).

Výskyt: Nefelínové syenity vystupují s alkalickými a alkalickoživcovými horninami, někdy s karbonatity.

Pravděpodobně největším známým masívem je chibinský masív na poloostrově Kola, který zaujímá plochu cca 1120km2, dále byly popsány z j. Norska, j. Grónska, j. Portugalska a z Ditrâu v Rumunsku.

V ČR byly popsány sodalitové syenity z širšího okolí Velkého Března a Ústí n. Labem.

Praktické využití: Při dostatečných kumulacích doprovodných minerálů se zpracovávají, získávají se z nich vzácné prvky (Rb, Th, Ce a pod.).

Používají se drcené, jako štěrk na komunikace. Byly s nimi prováděny i experimenty na výrobu slínku speciálních cementů.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz