Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Latiandezit


Definice:
Latiandezit: Podle klasifikace QAPF je latiandezit definován jako vulkanický ekvivalent monzodioritu (oblast 9 QAPF diagramu). Plagioklas (speciálně zonální krystaly labradoritu, bytownitu a oligoklasu, 65—90% z živců); alkalické živce (ortoklas a živce ternární, 10-35% z živců), křemen (0-5% z živců a křemene), stoupajícím obsahem křemene (5-20%) přejdou do kvarclatiandezitu, bez křemene a do 10% foidů do latiandezitu s foidy.

Latibazalt: Podle Streckeisenovy klasifikace je latibazalt definován jako vulkanický ekvivalent monzogabra (oblast 9 QAPF diagramu). Má shodné složení jako předcházející latiandezit, liší se pouze obsahem tmavých minerálů (mezi 35-40%) a bazicitou plagioklasu.
Barva: Šedá, šedočerná , zelenočerná.
Textura: Masivní, usměrněná, pórovitá.
Struktura: Porfyrická, základní hmota hemikrystalická.Latiandezit

Tmavé minerály zastupuje augit, rombický pyroxen, amfibol, biotit, vzácněji olivín, akcesorický je magnetit a hematit. Postupným přibýváním tmavých minerálů mezi 35-40% přechází v latibazalty. Mugearit je hornina složená v podstatě z olivínu a oligoklasu blízká latiandezitu.Latibazalt

Z tmavých minerálů jsou zastoupeny pyroxeny (monoklinické a rombické), obsahují olivín dále amfibol a biotit. Akcesorický je magnetit, hematit, ilmenit a apatit.

Havaiit je olivín-pyroxenová andezitická hornina, která se složením odpovídá latibazaltu.

Absarokit je olivínový latibazalt.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz