Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Těšínit - foidové (analcimové) gabroPodíl tmavých minerálních složek v obj. %


Definice: V QAPF diagramu oblast 14 - analcimové gabro (plagioklasy An> 50). Plagioklas (andezín, labradorit tvoří 90-100% živců), alkalické živce (0-10% živců), analcim (10-60% z živců a foidů). Předpony melano- a leuko- jsou doporučovány při obsahu vyšším než 55% a nižším než 20% tmavých minerálů.
Barva: Tmavošedá, šedočerná, tmavě zelenošedá, šedorůžová, hnědozelená.
Textura: Všesměrně zrnitá, usměrněná.
Zrnitost: Středně až hrubě zrnitá.
Struktura: Hypautomorfně zrnitá, porfyrická, ofitická, poikilitická.
Minerální složení: Světlé minerály: Plagioklas, analcim, v reliktech nefelin.
Tmavé minerály: Hnědý amfibol, alkalické amfiboly (barkevikit, kaersutit) pyroxen (augit, Ti-augit, egirín-augit až egirín), biotit, olivín.
Akcesorie: Apatit, magnetit, ilmenit, titanit.
Sekundární minerály: Zeolity, karbonáty, chlority, prehnit.

Biotit je v těšínitech přítomen v malém množství, často tvoří symplektity s amfibolem.

Zeolity vyplňují prostory mezi výše zmíněnými tmavými minerály (např. natrolit, thomsonit, philipsit).

Analcim často zatlačuje alkalické živce a někdy i plagioklasy. Názory na vznik analcimu nejsou jednotné. Uvádí se, že je sekundární, vznikající rozkladem nefelinu, nebo že jde o nerost primární, vzniklý krystalizací magmatu bohatého těkavými složkami.

Od bazaltů se liší přítomností analcimu, popř. nefelinu. Přibýváním olivínu přechází do porfyrických mikroperidotitů (pikritů). Těšínity vystupují v asociaci s porfyrickými mikroperidotity, mikrotěšínity, bazalty, monchiquity a dalšími.

Těšínit. Bludovice u Nového Jičína. ČR. Petrografická depozita katedry mineralogie a petrografie, PřF MU Brno.


Amfibolový těšínit. Prostřední Bludovice. 1N / XN. Sbírková depozita M. Gregerové.

Výskyt: Těšínity jsou rozšířené v Podbeskydí na severní Moravě (hlavně okolí Nového Jičína, Prostřední Bludovice, Staříč, Baška atd.). Popsány byly ze Skotska, Portugalska, Kavkazu, Sibiře.Obr. 1 Hypautomorfně zrnitý těšínit. Pyroxen (augit), olivín, plagioklas. Prostřední Bludovice. Moravskoslezské Beskydy.

Porfyrické mikrotěšínity

Porfyrickému mikrotěšínitu odpovídají některé těšínitické pikrity nebo pikritické těšínity (Pacák 1926), které tvoří žilný doprovod těšínitů.

Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz