Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Dacit


Definice: Podle doporučení komise IUGS termín pro vulkanické horniny pole 4 a 5 v QAPF diagramu.
Barva: Červená, fialová, zelená, hnědá, světle až tmavě šedá.
Textura: Masivní, často perlitová, makroskopicky porfyrická s afanitickou základní hmotou.
Struktura: Porfyrická.
Základní hmota: Sklovitá, kryptokrystalická, hyalopilitická až pilotaxitická.

Dacity nemají zcela jednoznačně stanovená makroskopická kritéria, jsou velmi proměnlivé, v porovnání s ryolity, tmavší šedé barvy. Z tmavých minerálů nejčastěji obsahují biotit, amfibol vzácněji pyroxen (augit a někdy i hypersten). Uvedené minerály se mohou vyskytovat v základní hmotě horniny i jako vyrostlice. Méně často se objevuje granát (almandin), cordierit a olivín (železnatý). Z akcesorických minerálů apatit, magnetit, hematit (vtroušený pigment), zirkon, titanit).

Pro dacity je charakteristická značná barevná pestrost, která souvisí se vznikem sekundárních minerálů. Jsou zbarveny především hematitem, goethitem a chlority.

Alterované dacity bývají ve starší literatuře označovány jako křemenné porfyrity. Biotit a amfibol jsou pseudomorfovány chloritem, plagioklasy jsou zatlačovány albitem.

Výskyt: Dacity vystupují v přírodě a asociaci s andezity a ryolity. Byly popsány ve SR z okolí Banské Štiavnice, od Kremnice a ve Slánských vrších.

Alterované dacity se vyskytují v ČR v tzv. porfyrových tělesech mezi Mníškem a Davlí, v kozohorském tělese i v rámci jílovského a křivoklátsko-rokycanského pásma. Obdobné horniny, v nichž jsou plagioklasy téměř zcela zatlačeny albit-oligoklasem nalezneme i v metabazitové zóně brněnského masívu. Z dalších výskytů lze uvést podkrkonošský perm, kde vystupují např. jz. od Nové Paky.Obr. 1 Dacit. Porfyrická struktura s trachytickou základní hmotou. Metabazitová zóna, brněnská přehrada
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz