Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
AplitPodíl tmavých minerálních složek v obj. %


Termín je používán:

 • Podle subkomise IUGS jako termín pro jemnozrnný leukokratní granitoid složený výhradně z křemene a živců, s panxenomorfně zrnitou strukturou;

 • v širším významu slouží pro souhrnné označení žilných horniny s panxenomorfně zrnitou strukturou.

 • Barva: Světlá: růžová, šedá, bílá, žlutá, nazelenalá červená.
  Textura: Všesměrně zrnitá.
  Zrnitost: Jemnozrnná až velmi jemnozrnná.
  Struktura: Holokrystalická, panxenomorfně zrnitá.
  Minerální složení: Světlé minerály: Křemen (nebo foidy), alkalické živce, plagioklasy.
  Tmavé minerály: Muskovit, biotit, amfibol a pyroxen; ve skupině alkalických aplitů alkalický amfibol a egirín.
  Akcesorie: Apatit, zirkon a titan-magnetit; dumortierit, rutil, andalusit, granát pinitizovaný cordierit.
  Alkalické živce: Nejčastější ortoklas a perthitický ortoklas, albit.
  Plagioklasy: Jsou velmi variabilní zastoupeny mohou být v rozpětí od oligoklasu po labradorit.
  Foidy: Převažuje nefelin, spolu s ním se objevuje sodalit.
  Poznámka: Ve skupině aplitů granitových, granodioritových a syenitových je obsah tmavých minerálů do 5% obj.; V dioritových, gabrových a theralitových aplitech do 10% obj.

  Charakteristika: Aplity tvoří okrajové partie plutonů a žíly. Vyznačují se aplitickou (panxenomorfně zrnitou) strukturou a jemným zrnem. Aplity představují výhradně světlé žíly.


  Alkalickoživcový granitický aplit

  Poměrně vzácný typ aplitu vázaný na alkalické hlubinné masivy. Vedle anortoklasu obsahuje křemen, z tmavých minerálů v nepatrném množství alkalický amfibol nebo alkalický pyroxen, někdy i minerály vzácných zemin (např. lavenit).


  Granitický aplit

  Podstatnými minerály jsou draselný živec (ortoklas nebo mikroklin), plagioklas (albit, oligoklas) a křemen. Tmavé minerály bývají zastoupeny často až v akcesorickém množství. Nejčastěji je přítomen biotit, vzácněji i muskovit. Setkáváme se i s turmalínem, který se často shlukuje v okrouhlé útvary (turmalínová slunce).


  Aplit s turmalínem: Přibyslavice u Čáslavi. Petrografická depozita katedry mineralogie a petrografie, PřF MU Brno.


  Aplit. Chotýšov. Petrografická depozita katedry mineralogie a petrografie, PřF MU Brno.


  Turmalínový aplit.Ondráž u Písku. Petrografická depozita katedry mineralogie a petrografie, PřF MU Brno.


  Aplit. U obrázku, Písek. Petrografická depozita katedry mineralogie a petrografie, PřF MU Brno.


  Aplit. Elba. Petrografická depozita katedry mineralogie a petrografie, PřF MU Brno.

  Granitické aplity jsou hojně zastoupeny v granitoidních komplexech. V mocnějších žilách mohou mít centrální partie i hruběji zrnité (prosté, pegmatitické). Aplity vystupují i v oblastech výrazně metamorfovaných. Zde však bývá jejich tvar a průběh nepravidelný, často se mění směr i mocnosti. Tyto aplity nejsou považovány za magmatické.

  Výskyt: Granitické aplity jsou hojně rozšířeny v krystaliniku Českého masivu zejména v granitoidních masivech a jejich blízkém okolí (středočeský pluton, moldanubický pluton, brněnský a dyjský masiv), vyskytují se v moldanubiku, moraviku i dalších oblastech.


  Struktura panxenomorfně zrnitá (aplitická). Aplit, brněnský masív, Kohoutovice. 1N. Výbrusová depozita M. Gregerové.


  Struktura panxenomorfně zrnitá (aplitická). Aplit, brněnský masív, Kohoutovice. XN. Výbrusová depozita M. Gregerové.


  Aplit. Křemen, alkalické živce, muskovit. Sněžné, Buchtův kopec. 1N.Výbrusová depozita M. Gregerové.


  Aplit.Křemen, alkalické živce, muskovit. Sněžné, Buchtův kopec. XN.Výbrusová depozita M. Gregerové.


  Turmalínový aplit. Kohoutovice, brněnský masív. 1N. Výbrusová depozita M. Gregerové.


  Turmalínový aplit. Kohoutovice, brněnský masív. XN. Výbrusová depozita M. Gregerové.

  Granodioritický a tonalitický aplit

  Jsou vzácnější. Makroskopicky mají šedou až šedozelenou barvu, velmi jemné zrno jsou až celistvé, struktura je panxenomorfně zrnitá. Vyznačují se převahou plagioklasu nad alkalickými živci, obsahují málo křemene a obecně je vyšší zastoupení tmavých minerálů (biotitu a amfibolu). Akcesoricky je zastoupen magnetit.

  Výskyt: Granodioritické aplity vystupují v oblasti žulovského a javornického masivu v Jeseníkách. Tonalitický aplit byl popsán ze středočeského plutonu z Posázaví (od Zbořeného Kostelce, z. od Čerčan) a z Železných hor (okolí Žumberka).

  Gabrový aplit

  V ČR byl popsán z kdyňského bazického komplexu u Orlovice.

  Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz