Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Foidolity


Podíl tmavých minerálů v obj. % je uveden u jednotlivých hornin.


Definice: Foidolity spadají do oblasti 15 QAPF diagramu. Jsou složeny z foidů (více než 60% z obsahu živců a foidů). Foidy jsou často doprovázeny biotitem, který může tvořit až 90% obj. Některé foidolity jsou až ultramafické.
Barva Obvykle tmavá, špinavě šedozelená, tmavě šedá až černá.
Zrnitost Středně zrnitá až hrubozrnná.
Struktura Stejnoměrně zrnitá, porfyrická.
Textura Všesměrně zrnitá.

Patří k nim následující:

Ijolit, melteigit, urtit

Podíl tmavých složek v obj. %

Urtit

Ijolit

MelteigitMinerální složení: Světlé minerály: Foidy, zastoupené výhradně nebo převážně nefelinem.
Tmavé minerály: Ti-augit, augit, egirín-augit, + olivín, + amfibol (barkevikit), + biotit.
Akcesorie: Magnetit, apatit, titanit (někdy ilmenit), melanit, eudialyt.

Ijolit neobsahuje živce (nebo pouze v akcesorickém množství plagioklas), světlé minerály jsou zastoupeny foidy. Ijolity jsou představiteli hornin, v nichž hlavním světlým minerálem je nefelin, z tmavých je přítomen diopsid (s egirín-augitovými lemy). Ijolit obsahuje 50—70% nefelinu, je středním členem nefelínových hornin. Dálek nim patří melteigit (méně než 50% nefelinu) a na straně druhé urtit (více než 70% nefelinu, podružně plagioklas a pyroxen M=0-30).

Výskyt: Urtit, ijolit a melteigit jsou významně zastoupeny v chibinském alkalickém masívu na poloostrově Kola. Horniny byly rovněž popsány z Norska, z oblasti Fen.

Italit, fergusit, misourit

Italit odpovídá leucitové varietě urtitu která je, v porovnání s ním, velmi světlá (M=0-10%). Při M=70-90% jde o missourit. Fergusit je varietou ijolitu s leucitem a augitem (M = 30-50%).

Minerální složení: Světlé minerály: Foidy, zastoupené výhradně nebo převážně leucitem (často pseudoleucitem).
Tmavé minerály: Augit, Ti-augit, egirín-augit (méně egirín), diopsid, + olivín, + amfibol a biotit.
Akcesorie: Magnetit, apatit, titanit (někdy ilmenit), melanit.
Poznámka: V akcesorickém množství mohou být přítomny K-živce a plagioklas.

Italit

Fergusit

Missourit

Fergusit je makroskopicky šedý. Leucit je změněn v pseudoleucit (ortoklas nefelin, zeolity). Bývá okrouhlý, až 5 mm velký. Obvykle obsahuje i melanit.

Missourit je tmavě šedý, hrubě zrnitý, vedle leucitu obsahuje 50% diopsid-augitu, cca 15% olivínu, biotit a analcim. Leucit bývá xenomorfní a vyplňuje prostory mezi ostatními minerály.

Jako italit byly označeny bloky faneritických hornin, které byly vyneseny k povrchu lávami Monte Sommy (Itálie). Italit vedle převládajícího leucitu obsahuje augit, velmi malý podíl alkalického živce a plagioklasu, biotit, magnetit a akcesoricky olivín.


Výskyt: Fergusit byl popsán z Turkestánu, z Montany, Italit z Itálie.

Tavit

Minerální složení: Světlé minerály: Foidy, zastoupené minerály skupiny sodalitu, nebo obsahuje malé množství nefelinu, kankrinitu, mikroklinu, plagioklasu.
Tmavé minerály: Egirín-augit, egirín, Ti-augit, augit, + olivín, + amfibol (arfvedsonit), + biotit.
Akcesorie: Magnetit, apatit, titanit, eudialyt.

Sodalit dosahuje velikosti až 1 cm, je uzavírán v egirínu, nebo vyplňuje prostory mezi sloupcovitými egiríny. Egirín často dosahuje velikosti až 10 cm. Nefelin, mikroklin, albit a arfvedsonit jsou zastoupeny akcesoricky. Sodalit bývá místy zatlačován kankrinitem.

Výskyt: Vyskytuje se kolském poloostrově, v jz. Grónsku a v Kanadě.


Misourit. Leucit, egirín. Výbrusová depozita prof. Rosického. 1N / XN

Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz