Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
TroktolitPodíl tmavých minerálních složek v obj. %


Definice: Spadá do oblasti 10 v QAPF diagramu. Plagioklas (labradorit, bytownit 90-100% z živců), alkalické živce (zejména K-živec 0-10% z živců), chybí křemen a obsahuje olivín; při obsahu foidů 0-10% se používá termín troktolit s foidy.
Barva: Nejčastěji šedočerná, velmi častý zelenavý odstín.
Textura: Všesměrně zrnitá.
Zrnitost: Středně až hrubě zrnitá.
Struktura: Gabrově zrnitá, poikiloofitická.
Minerální složení: Světlé minerály: Plagioklas.
Tmavé minerály: Téměř výhradně olivín, doprovázený místy amfibolem, pyroxenem a biotitem.
Akcesorie: Spinel, magnetit, chromit, ilmenit, apatit.
Sekundární minerály: Serpentin (z olivínu), saussurit (z plagioklasů).
Poznámka: Bývá označován i jako pstruhovec.


Hornina složená téměř výhradně z plagioklasu a olivínu. Má velmi nízké a proměnlivé obsahy rombických a monoklinických pyroxenů. Přibýváním pyroxenů plynule přechází do gaber. Při obsahu tmavých minerálů nižším než 35% se používá termín leukotroktolit a dalším ubýváním olivínu může hornina přejít v anortozit, při obsahu tmavých minerálů vyšším než 65% v melanotroktolit.

Obr. 1 Zrudněný troktolit. Prostory mezi automorfně až hypautomorfně omezenými olivíny jsou vyplněny rudním minerálem (pyrhotin, magnetit a pod). Olivín je obvykle přeměněný.železné hory, Ranský masiv, jjz. od Hlinska.

Výskyt:V ČR byly troktolity popsány v horninové asociaci ranského masivu. Nejznámější jsou výskyty u Nowe Rudy v Polsku, asi 12 km v. od Broumova. Byly popsány i z gabro-peridotitových masívů na Urale.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz