Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Latit


Definice: Ve smyslu QAPF klasifikace je latit efuzívním ekvivalentem monzonitu. Je složený z alkalických živců (sanidin a ternární živec 35-65% z živců), plagioklas (oligoklas, andezín, vzácněji labradorit 35-65% z živců), křemen (0-5% z obsahu živců a křemene). Zvyšujícím obsahem křemene mezi 5-20% přechází v kvarclatit, při absenci křemene s foidy do 10% - jde o latit s foidy.
Barva: Různé odstíny světle šedé až tmavě šedé, zelené a hnědé.
Textura: Masivní, usměrněná.
Struktura: Porfyrická s trachytickou .základní hmotou.
Minerální/ normativní složení: Světlé minerály: Sanidin, plagioklas (oligoklas, andezín, vzácněji labradorit), křemen.
Tmavé minerály: Augit, světle zelený diopsid, méně často rombický pyroxen, biotit, amfibol a olivín.
Akcesorie Titanomagnetit, apatit, titanit, zirkon.
Sekundární minerály: Epidot, chlorit, kalcit, hematit.


Latity odpovídají horninám označovaným dříve jako trachyandezity a trachybazalty.

Porfyrické vyrostlice tvoří nejčastěji dlouze sloupcovitý amfibol a dlouze lištovitý plagioklas. Základní hmota je složena ze sanidinu, oligoklasu (andezinu) a albitu. Z dalších minerálů v ní mohou být zastoupeny diopsid, diopsid-augit nebo hypersten.

Tvoří výlevy, proudy, často též vulkanické brekcie, aglomeráty, tufy i ignimbrity.

V přírodě vystupuje v asociaci s andezity, častěji s trachyty.

Výskyt: v ČR byly popsány v Českém středohoří (Libov u Ústí nad Labem) a v oblasti Tepelské vysočiny např. Horní Valov u Karlových Var, Třebouň u Toužimi.

Nejčastěji jsou uváděny z tzv. římské vulkanické provincie v Itálii, popsány byly i na Kanárských a Azorských ostrovech.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz