Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
MonzonitPodíl tmavých minerálních složek v obj. %


Definice: V QAPF diagramu spadá do pole 8. Alkalické živce (perthitický ortoklas, vzácnější mikroklin tvoří 35-65% z živců), plagioklasy (andezín, labradorit 35-65% z živců), křemen (0-5% z obsahu křemene a živců). V případě, že obsah křemene přesahuje 5% a maximálně tvoří 20% hovoříme o kvarcmonzonitu (v QAPF diagramu pole 8*) naopak absence křemene a přítomnost foidů (0-10%, převážně sodalit a nefelin) dovoluje označit horninu jako monzonit s foidy. Pokud tmavé minerály tvoří více než 45% doporučuje se v názvu použít předpona melano-, pokud jejich obsah nedosahuje hranice 15% předpony leuko-. Kvarcmonzonity mají tyto hranice při 10% a 35% obj.
Barva: Modrošedá, šedá.
Textura: Všesměrně zrnitá, fluidální.
Zrnitost: Středně zrnitá.
Struktura: Hypautomorfně zrnitá.
Minerální složení: Minerály světlé: Alkalické živce, plagioklas, akcesoricky křemen.
Minerály tmavé: Biotit, amfibol, diopsid vzácněji olivín.
Akcesorie: Titanit, magnetit, titanomagnetit, ilmenit, allanit, granát, zirkon, apatit.

Přibýváním plagioklasu přecházejí monzonity v monzodiority a monzogabra (zaujímají oblast 9 v klasifikačním QAPF diagramu) a tyto následovně v diority a gabra. Makroskopicky si jsou tyto horniny velmi podobné. Obvykle bývají šedé, šedomodré, zelené až růžové.

Nepřítomností křemene se odlišují od granitu. Pouhým okem pozoruje dobře omezené lištové až tabulkovité plagioklasy. K- živce bývají obvykle xenomorfní (struktura bývá někdy označována jako monzonitová).

Výskyt: Popsán byl v poličském krystaliniku u Kamenice a v brněnském masívu.


Obr. 1 Amfibol-biotitový monzonit, poličské krystalinikum, Kamenice.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz