Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
KvarcgabroPodíl tmavých minerálních složek v obj. %


Definice: Podíl křemene je 5-20% z celkového množství světlých minerálů. Alkalického živce má méně než 10% ze všech živců. Kvarcgabro spadá do pole 10* QAPF. Kvarcgabro se liší od kvarcdioritu vyšší bazicitou plagioklasu (obecně plagioklas s An > 50%), nejčastěji labradorit a bytownit. Obvykle i vyšším procentuálním zastoupením tmavých minerálů, zejména amfibolu.
Barva: Šedá až šedočerná.
Textura: Všesměrně zrnitá.
Zrnitost: Středně až hrubě zrnitá.
Struktura: Hypautomorfně zrnitá.
Minerální složení: Světlé minerály: Křemen, plagioklas, velmi málo K-živce.
Tmavé minerály: Pyroxen, amfibol, biotit (vzácný).
Akcesorie: Magnetit, ilmenit, sulfidy, titanit, apatit.
Plagioklas: Bývá nejčastěji zastoupený labradoritem, tabulkovitý, zonální i polysynteticky zdvojčatěný.
Křemen: Křemen je často xenomorfní, někdy v grafických srůstech s ortoklasem.
Pyroxen: Z pyroxenů bývá přítomen augit a rombický pyroxen, nejčastěji hypersten.
Amfibol: Zelený amfibol je v porovnání s pyroxenem je méně častý.


Kvarcgabra jsou horniny poměrně vzácné, asociace minerálů bazický plagioklas - křemen je skutečně ojedinělá.

Výskyt: V ČR se vyskytují v podobě drobných uzavřenin nebo menších těles v rámci sázavského tonalitu středočeského plutonu např. pyroxen-amfibolové gabro bylo popsáno od Brtnice, j. od Velkých Popovic. Kvarcgabra byla popsána i v Železných horách, v horninové asociaci ranského masivu a v poličském krystaliniku u Kamenice.


Obr. 1 Pyroxen-biotitové kvarcgabro. Pyroxen, plagioklas, biotit, křemen. Kamenice, poličské krystalinikum.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz