Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Essexit - foidový monzodiorit - foidové monzogabroPodíl tmavých minerálů v obj. %


Definice: V QAPF diagramu spadají do oblasti 13 (foidové monzogabro plagioklasy An > 50, foidový monzodiorit An < 50). Hornina složená hlavně z plagioklasů (andezín, labradorit, 50-90% z živců), alkalických živců (perthitický ortoklas a mikroklin, 10-50% z živců) a foidů (nefelin, dále haüyn, sodalit, 10-60% z živců a foidů). Pokud tmavé minerály tvoří více než 60% objemu horniny doporučuje se používat předpona melano-, pokud jsou zastoupeny méně než 20%, předpona leuko-. Ubýváním foidů přecházejí do monzodioritů a monzogaber s foidy (obsah foidů pod 10% z obsahu živců a foidů), v QAPF diagramu pole 9´.
Barva: Světle šedá až tmavě šedá či černá
Textura: Všesměrně zrnitá.
Zrnitost: Jemně až hrubě zrnitá.
Struktura: Stejnoměrně zrnitá, poměrně nízký stupeň omezení součástek.
Minerální složení: Světlé minerály: Plagioklasy (andezín, labradorit) v převaze nad alkalickými živci (perthitický ortoklas a mikroklin), foidy (hlavně nefelin, dále haüyn, sodalit).
Tmavé minerály: Pyroxen (diopsid, augit,Ti-augit, egirín-augit, vzácně egirín), amfibol (barkevikit), olivín, biotit.
Akcesorie: Titanit, apatit, magnetit, ilmenit.

Essexity jsou makroskopicky podobné dioritům případně gabrům, od nichž je lze odlišit pouze mikroskopickým rozborem (odlišují se přítomností foidů a alkalických živců).

Sommait = leucitový essexit s malým množstvím olivínu - název podle výskytu: sopka Monte Somma v Itálii.

Výskyt: Essexity tvoří obvykle menší masivky, pně i žíly, které vystupují v komplexech hlubinných alkalických vyvřelin nebo v oblastech alkalických vulkanitů. Nalezneme je ve Francii, v Itálii - oblast v okolí Vesuvu, Švédsku, Grónsku. V ČR jsou terciérního essexity a rongstockity zastoupeny v Českém středohoří u Roztok nad. Labem, v okolí Malého Března a v Doupovských horách u Doupova.


Mikroessexit (porfyrický mikroessexit)

Jsou poměrně vzácné, popsány byly v zahraničí.

Esseexit. Toten Kapft Kaisenstuhl.Výbrusová depozita prof. Rosického. 1N.
Esseexit. Toten Kapft Kaisenstuhl.Výbrusová depozita prof. Rosického. XN.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz