Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Alkalickoživcový kvarcsyenitPodíl tmavých minerálních složek v obj. %


Definice: V diagramu Q-A-P-F zaujímá oblast 6*. Jsou složeny z alkalických živců (perthitické živce, především mikroklin; cca 100% z živců), křemen (0-20% z obsahu křemene a živců). Při absenci křemene mohou obsahovat do 10% foidů (především nefelinu). Obsahují do 25% tmavých minerálů.
Barva: Světlá, šedobílá, narůžovělá.

Textura:

Všesměrně zrnitá, miarolitická.
Zrnitost: Středně až hrubě zrnitá.
Struktura: Hypautomorfně zrnitá.
Minerální složení: Světlé minerály: Alkalické živce - křemen;
nebo alkalické živce - foidy.
Tmavé minerály: Charakteristické jsou egirín a alkalický amfibol, zejména arfvedsonit, diopsid, augit, vzácný biotit.
Akcesorie: Allanit, granát (melanit) kankrinit, zeolity, titanit, apatit, opakní minerály, zirkon, velmi častým minerálem je eudialyt.
Alkalické živce: Jsou zastoupeny mikroperthitickým až kryptoperthitickým ortoklasem nebo mikroklinem.

Alkalické živce mají sklon k tabulkovitému omezení.

Za nejtypičtějšího představitele alkalicko živcových syenitů můžeme považovat část nordmarkitů, které přibýváním křemene přecházejí až do alkalickoživcových granitů.

Výskyt: Nordmarken v jižním Norsku, alkalický masív u Mariupolu u Azovského moře.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz