Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
KvarcdioritPodíl tmavých minerálních složek v obj. %


Definice: Plutonická hornina obsahující více než 90% plagioklasů, o An < 50%, z celkového obsahu živců a 5-20% křemene z celkového obsahu světlých minerálů. Kvarcdiorit spadá do pole 10* QAPF diagramu.
Barva: Šedá až šedočerná.
Textura: Všesměrně zrnitá.
Zrnitost: Středně až hrubě zrnitá.
Struktura: Hypautomorfně zrnitá.
Minerální složení: Světlé minerály: Plagioklas, křemen, K-živce.
Tmavé minerály: Amfibol, biotit, vzácně pyroxen.
Akcesorie: Allanit, apatit, zirkon, titanit a magnetit.

Kvarcdiority se velmi často vyskytují spolu s tonality. Oba typy jsou propojeny pozvolnými přechody v závislosti na obsahu křemene.

Výskyt: Příkladem je část požárského "křemenného dioritu" (kvarcdioritu až tonalitu) ze středočeského plutonu. Vystupuje v sázavském typu z. od Benešova u Prahy, Bystřice u Benešova, Mrač u Benešova. Z dalších výskytů lze uvést např. oblast brněnského masívu (v rámci granodioritu blanenského a v granodioritech od Dolních Kounic) a žulovského plutonu. Odpovídají mu i některé "křemenné diority" metabazitové zóny brněnského masívu.Obr. 1 Kvarcdiorit. Amfibol, biotit, plagioklas, křemen. Kamenice, poličské krystalinikum.


Obr. 2 Hypautomorfně zrnitý kvarcdiorit. Amfibol, biotit, plagioklas, křemen, allanit. Anenský mlýn, Ořechov u Brna. Metabazitová zóna brněnského masivu.

Kvarcdiorit s aplitovou žilkou. Žulovský pluton. Sbírkový fond katedry mineralogie, petrologie a geochemie
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz