Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Alkalickoživcový trachyt / trachyt


Definice: Ve Streckeisenově klasifikaci jde o efuzívní ekvivalenty alkalickoživcových syenitů a syenitů. Alkalické živce (sanidin, ortoklas tvoří 65-100% z živců), plagioklas (oligoklas, andezín 0-35% z živců), křemen (tridymit, cristobalit 0-5% z křemene a živců). Při obsahu křemene vyšším než 5% a do 20% jde o kvarctrachyt. Pokud chybí křemen a jsou přítomny foidy do 10%, jde o trachyt s foidy.
Barva: Bílá, šedobílá.
Textura: Pórovitá, masivní, fluidální.
Struktura. Typická je struktura trachytická.
Minerální / normativní složení: Světlé minerály: Sanidin, ortoklas, oligoklas, andezín, křemen, (cristobalit, tridymit).
Tmavé minerály: Augit, amfibol, biotit, někdy železnatý olivín.
Akcesorie: Titanit, zirkon, ilmenit, magnetit.
Sekundární minerály: Chlorit, epidot, hematit, kalcit atd. Horniny pak mají různé barevné odstíny zelené, červené, růžové.

Bývají velmi často alterovány.

Přítomnost rombického pyroxenu se projevuje charakteristickým bronzovým leskem. Makroskopicky mohou být patrné porfyrické tabulkovité vyrostlice draselných živců (velmi často zdvojčatěné podle karlovarského zákona) a vtroušené plagioklasy. Základní hmota je obvykle masivní (kompaktní), v polarizačním mikroskopu je patrné usměrnění.
Alkalickoživcový trachyt (keratofyr)

Hlavní součástí alkalickoživcových trachytů je sanidin. Sanidin tvoří vyrostlice až do velikosti 1 cm a je i součástí základní hmotu. Sanidiny základní hmoty mají lištový tvar. V hornině jsou většinou subparalelně uspořádány. Alkalickoživcové trachyty mají pyroxeny zastoupené alkalickými typy a obdobně v amfibolových varietách jsou přítomny alkalické amfiboly. Oba tmavé minerály mají často roztřepené okraje. Alkalickoživcové trachyty ubýváním alkalických živců a přibýváním plagioklasu postupně přecházejí do trachytů.

Výskyt: Alkalickoživcové trachyty jsou vázány zejména na oblasti alkalických hornin. Popsány byly arfvedsonové a riebeckitové trachyty vystupující poblíž Bonnu v Německu, na Azorských ostrovech, v Etiopii i v Austrálii. V ČR se s nimi setkáme v Českém středohoří (u Vítova j. od Velkého Března). V alterovaných ekvivalentech (keratofyrech) bývají tmavé minerály přeměněny ve směs chloritu, epidotu a karbonátů. Tyto byly popsány z křivoklátsko - rokycanského pásma a na Moravě se vyskytují např. v okolí Horního Města u Rýmařova, Zlatých Hor a Ostravy.

Trachyt (ortofyr)

Hlavními minerály jsou sanidin a plagioklasy (oligoklas až andezín, někdy i labradorit). Z tmavých minerálů je zastoupen biotit, amfibol nebo pyroxen, vzácně i olivín. Všechny uvedené minerály mohou tvořit vyrostlice. Od alkalickoživcových trachytů se liší vyšším obsahem plagioklasu a jeho dalším postupným přibýváním přecházejí do andezitů.

Trachyt. Toskánsko. Petrografická depozita katedry mineralogie a petrografie, Přf MU Brno.
Trachyt: Francie. Petrografická depozita katedry mineralogie a petrografie, Přf MU Brno.

Porfyrická struktura s trachytickou strukturou základní hmoty. Automorfní vyrostlice sanidinu jsou obklopeny proudovitě uspořádanými lištovitými živci. Heřmanovský trachyt, Špičák u Teplé.


Alterované trachyty (paleotrachyty - ortofyry) jsou obvykle zelené nebo hnědé barvy. Tmavé minerály jsou zcela pseudomorfovány chlority, minerály epidotové skupiny a karbonáty.

Výskyt: V ČR se vyskytují ojediněle v Podkrušnohoří, v oblasti Tepelské vysočiny je např. těžený tzv. heřmanovský trachyt, na kopci Špičáku, při silnici od Kláštera, Teplé do Úterý, jz. od Valkeřic u Benešova nad Ploučnicí.

Ve SR vystupují u Brehů j. od Nové Baně u Banské Štiavnice. Sférolitické trachyty a ryolity byly popsány od Bartošovy Lehotky.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz