Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Porfyrický mikrodiorit (dioritový porfyrit)


Barva: Tmavě šedá až šedočerná, šedozelená, hnědočervená, červenohnědá.
Textura: Masivní, mandlovcová.
Zrnitost: Jemně zrnitá.
Struktura: Porfyrická, základní hmota velmi jemnozrnná, ofitická, mikrohypautomorfně zrnitá, holokrystalická.
Minerální složení: Světlé minerály: Plagioklasy (oligoklas, andezín).
Tmavé minerály: Amfibol, biotit a vzácněji pyroxen.
Akcesorie: Titanit, apatit, pyrit, hematit, ilmenit.
Porfyrické vyrostlice: Plagioklasy a amfibol, méně často biotit a pyroxen.
Základní hmota: Lištovité plagioklasy, amfibol, biotit, někdy diopsid.

Minerály bývají přeměněné, přítomné jsou sekundární minerály epidot, sericit, chlorit a aktinolit.

Nejhojnější jsou variety amfibolové nebo biotit – amfibolové, variety s pyroxenem jsou méně časté. Od podobných lamprofyrů (spessartitů) se liší přítomností porfyrických vyrostlic živců.

Výskyt: Tvoří žíly menších rozměrů. Jsou rozšířeny ve středočeském plutonu (např. Újezd u Blatné), v lužickém a brněnském masivu (amfibolové porfyrické mikrodiority vystupující např. u Kuřimi, Lhoty Rapotiny, Olomučan), v žulovském plutonu, v oblastech granitových masivků v Krušných horách atd.


Praktické využití: Porfido rosso antico využívali v antické době Egypťané a Římané jako oblíbeného sochařského, dekoračního a stavebního kamene. Hornina působí velmi esteticky, obsahuje drobné bílé vyrostlice živců v purpurově červené základní hmotě. Červené zbarvení způsobuje červený piemontit v základní hmotě. Hornina se lámala v Horním Egyptě (mezi Nilem a Rudým mořem) v Djebel-Dokkhanu, kde tvoří žílu o mocnosti 20-25m, vystupující v krystalických břidlicích.

Amfibolový mikrodiorit. Simbach. Sbírková depozita katedry mineralogie, petrologie a geochemie, PřF MU Brno


Obr. 1 Porfyrický mikrodiorit. Struktura porfyrická a mikrohypautomorfně zrnitou strukturou základní hmoty. Porfyrické vyrostlice tvoří plagioklasy. Základní hmota je složena z plagioklasu, epidotu, amfibolu a chloritu. Metabazitová zóna brněnského masivu. Kuřim, Kuřimská hora
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz