Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Alkalickoživcový mikrosyenit

Bostonit - alkalickoživcový mikrosyenit s foidyPodíl tmavých minerálů v obj. %


Definice: V QAPF diagramu spadá do oblasti 7´. Výrazná převaha alkalických živců (mikroklin, perthitický mikroklin, anortoklas), které mohou být i jedinými součástkami. Mají typickou strukturu, tvořenou až xenomorfně omezenými lištovými živci, které jsou všesměrně, nebo fluidálně uspořádány. Vzácně se setkáváme s porfyrickými vyrostlicemi živců.
Barva: Velmi světlá, světle hnědá, světle hnědošedá.
Textura: Všesměrně zrnitá.
Zrnitost: Středně zrnitá.
Struktura: Bostonitová (trachytická), porfyrická.
Minerální složení: Světlé minerály: Téměř výhradně živce (mikroklin, anortoklas, albit, ortoklas). Sodalit je zastoupen do 5%.
Tmavé minerály: Biotit, amfibol nebo i pyroxen.
Akcesorie: Apatit, zirkon, opakní minerály (akcesorické minerály často chybí).

V porfyrických varietách tvoří porfyrické vyrostlice plagioklas nebo sanidin, vzácněji mikroskopicky hnědý amfibol, augit nebo biotit. Tmavé minerály jsou často spolu s magnetitem přítomny v afanitické až jemně zrnité, holokrystalické základní hmotě, tvořené tence lištovitými alkalickými živci, které místy doprovází plagioklasy.

Výskyt: Vyskytuje se jako žilný doprovod essexitů u Roztok nad Labem, nebo fonolitů u Ústí n. Labem a na jiných místech v Českém středohoří. V zahraničí byl popsán v USA, Boston, nebo např. z okolí Rio de Janiera v Brazílii.Obr. 1 Bostonitová struktura. Lištovité živce fluidálně uspořádané. Boston, USA.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz