Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
KarbonatitPodíl tmavých minerálů v obj. %


Barva: Světlá, bílá, růžová, červená, šedá, hnědá, namodralá, zelená.
Textura: Všesměrně zrnitá.
Zrnitost: Středně až hrubě zrnitá.
Struktura: Panxenomorfně zrnitá, může být i porfyrická.
Poznámka: Nomenklatura a klasifikace vychází z chemického složení jednotlivých karbonátů. Klasifikace mimo rámec QAPF, uhličitanové horniny.

Karbonatity tvoří specifickou skupinu magmatických hornin, které obsahují více než 50% karbonátů.

Obvykle však karbonát tvoří více než 70-90 % horniny.Podle chemického složení se dělí karbonatity na:

Karbonatity kalcitové: (CaCO3) - sovit (hrubě zrnitý až velkozrnný), alvikit (jemně zrnitý).
Karbonatity dolomitové: (MgCa(CO3)2) -rauhaugit, beforsit (obsahuje slídu).
Karbonatity ankeritové a sideritové: (FeCa(CO3)2) a Fe(CO3).
Karbonatity sodnovápenaté: (Na2Ca(CO3) nyererit.
Karbonatity draselnovápenaté: (K2Ca(CO3) - fairchildit.


Jejich klasifikace je velmi relativní a v každém komplexu poněkud odlišná. Vyznačují se značnou variabilitou v minerálním složení, bylo z nich popsáno více než 200 akcesorických minerálů, z nichž lze uvést:

Silikáty Forsterit, melilit, diopsid, egirin-augit, egirín, wollastonit, amfibol, alkalický amfibol, flogopit, vermikulit, titanit, zirkon, alkalické živce, nefelin
Oxidy Magnetit, ilmenit, rutil, perovskit, pyrochlor, speciálně minerály Ce
Sirníky Pyrhotin, pyrit
Sírany Baryt
Fosfáty Apatit
Halogenidy Fluorit


Karbonatity jsou velmi světlé horniny, makroskopicky často připomínající mramory. Byly popsány nejen intruzívní, ale i výlevné karbonatity, které dokládají existenci karbonatitového magmatu. Nejznámější jsou lávy sopky Oldoinyo Lengai.

Výskyt: Vystupují s alkalickými horninami, obvykle tvoří centrální části alkalických komplexů. V asociaci s nimi vystupují ijolity, nefelínové syenity i vulkanické nefelínity a fonolity.

Byly nalezeny v komplexu Oka v Kanadě, okolí Alnö ve Švédsku, v území Fen v Norsku, doprovázejí alkalické horniny chibinského masivu na poloostrově Kola, Mongolska, z Ugandy v Africe.

Jejich nález nebyl vyloučen ani v ČR, v Českém středohoří čistecko-jesenickém masívu.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz