Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
AnortozitPodíl tmavých minerálních složek v obj. %


Definice: plagioklas (převážně andezín, labradorit, méně často bytownit, vzácně oligoklas; obvykle 90-100% živců), K-živce (0-10% živců), křemen (0-5% z křemene a živců). Při zvýšení křemene z 5% na 20% (maximálně) hovoříme o anortozitech s křemenem nebo o tonalitu. Anortozity obsahující foidy nejsou známé. Spadají do pole 10 QAPF diagramu, jejich rozpětí je od dioritu po gabra. I přesto, že obsahují pouze světlé minerály jsou relativně tmavé.
Barva: Velmi variabilní, bílá, šedá, růžová, modrá, fialová, zelená atd.Diagramy dokládají vztah mezi bazickými a ultrabazickými horninami
Textura: Všesměrně zrnitá, paralelní.
Zrnitost: Středně zrnitá až velmi velkozrnná.
Struktura: Hypautomorfně zrnitá.
Minerální složení: Světlé minerály: Plagioklas - vzácně oligoklas, často andezín a labradorit, méně bytownit.
Tmavé minerály: Ortopyroxeny (hypersten), klinopyroxeny (diallag), někdy olivín, zřídka amfibol, vzácně biotit, hojné jsou chromit, magnetit a ilmenit.
Akcesorie: Spinel, rutil.
Plagioklasy: V literatuře se uvádí, že plagioklasy mohou dosahovat velikosti i 5 až 35cm, často uzavírají jemné vrostličky nebo tyčinkovité inkluze opakních minerálů orientovaných nejčastěji paralelně s plochami M a P. Tyto způsobují, že barva těchto plagioklasů je makroskopicky šedofialová, modrošedá až téměř černá. Omezení plagioklasů je až automorfní. Někdy bývají výrazně usměrněné.

V některých případech se štěpné plochy živců vyznačují pestrou až duhovou proměnlivostí barev, pro kterou jsou anortozity vyhledávané. Příkladem takto pestře zbarvených variet jsou labradority korostenského masívu a výskyty v širším okolí boguslavskéko masívu u Kyjeva na Ukrajině. Zde se vyskytují zonální a tabulkovité plagioklasy s velmi efektními pestrými duhovými barvami. Na naleštěném povrchu jsou patrné i lesklé krystalky ilmenitu a vtroušené shluky pyrhotinu.

Anortozity s labradoritem a bytownitem, s odpovídajícím zastoupením tmavých minerálů (do 10% obj.), jsou označovány termíny leukogabro, leukonorit a leukotroktolit.

Anortozity tvoří vrstvy vrstevnatých bazických komplexů, vystupují jako velká intruzívní tělesa v prekambrických terénech.

Výskyt: Vyskytují v Bushveldském vrstevnatém komplexu v j. Africe, Skaergaardském v Norsku, Stilwaterském v Montaně.

Anortozitové masivy existují při východní straně kanadského štítu (poloostrov Labrador a sousední Quebec), z petrologické literatury je velmi známé těleso Adirondack ve státě New York. Velmi pěkně jsou vyvinuty v ukrajinského štítu (gabro-anortozit-charnockitový komplex volyňský).

V ČR se vyskytují v podobě nepatrných šmouh v gabrech, např. šedobílý anortozit v gabrech u Orlovice jv. od Kdyně. Tmavě šedé anortozity byly popsány ranského bazického masivu v Železných horách.


Anortozit kdyňský masív. Plagioklas obsahuje jemné protáhlé inkluze ilmenitu. 1N / XN

Praktické využití: Anortozity - labradority jsou velmi často využívány k dekoračním účelům jako obkladové desky, nebo byly využívány na náhrobní kameny a obelisky. V Kyjevě (Ukrajina) je nalezneme na všech monumentálních stavbách, jsou jimi obloženy stanice metra, jsou zde použité i jako dlažební kameny a schody. Často jsou zde kombinovány s červenými granity rapakiwi (pocházejí ze stejné oblasti. V ČR se setkáváme s labradority dováženými ze Švédska, Norska a Ukrajiny.

Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz