Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
FoiditDefinice: V QAPF klasifikačním diagramu odpovídají tyto horniny oblasti 15 (15a, 15b, 15c). Obsahují foidy (nejméně 60% z živců a foidů). Při obsahu foidů mezi 60-90% se vyčleňuje ještě tefritický a fonolitický foidit (15a, 15b).
Barva: Variabilní, obvykle tmavá.
Textura: Pórovitá, masivní, mandlovcová.
Struktura: Porfyrická, často se sklovitou základní hmotou.
V případě hornin s foidy lze říci, že se, v porovnání s plutonity, mezi vulkanity mnohem významněji uplatňují horniny bezživcové, v nichž jsou světlé minerály zastoupeny pouze foidy. Tyto vulkanity se podle převažujícího foidu označují jako nefelínity, leucitity apod. a skupina jako celek obecným názvem foidit.
Nefelínit, olivínový nefelínit (dříve nefelínový bazalt)
Leucitit, olivínový leucitit (dříve leucitový bazalt).
Analcimit, olivínový analcimit (dříve analcimový bazalt).
Termíny nefelínový, leucitový a analcimový bazalt používáme v případě živcových hornin s foidy.

Horniny jsou tmavé a obohacené sodíkem. Obsahují kolem 50% tmavých minerálů. Nejběžnější jsou variety nefelínové. Z dalších světlých minerálů jsou přítomny nosean, haüyn a sodalit. Alkalické živce a plagioklasy mohou být zastoupeny do 10%. Z tmavých minerálů obsahují augit, olivín, melilit, melanit, biotit a hnědý amfibol. Akcesoricky apatit, perovskit, titanit a titan-magnetit, sekundárně zeolity. Jde o vulkanické ekvivalenty urtitu a ijolitu.

Nefelinit

Barva: Tmavě šedá až černá.
Textura: Masivní, pórovitá.
Struktura: Porfyrická, základní hmota holokrystalická až hemikrystalická.
Minerální / normativní složení: Světlé minerály: Nefelin, nosean a analcim, sanidin s příměsí Na, plagioklas.
Tmavé minerály: Olivín, augit, egirín, egirín-augit, diopsid, amfibol, biotit.
Akcesorie: Apatit, melanit, magnetit, titan-magnetit, pyrhotin, perovskit.

Makroskopicky má nefelínit velmi tmavou barvu, obsahuje mezi 20% až 90% obj. tmavých minerálů. Draselné živce a plagioklasy jsou přítomny max. 10% z celkového objemu. Nefelínit obsahující více než 70% tmavých minerálů se označuje jako melanonefelinit.

V základní hmotě nefelínitu je typickým doprovodným minerálem nefelinu leucit. Ostatní foidy nosean, sodalit a haüyn mohou, ale nemusí být zastoupeny. Nefelínity mají nejčastěji minerální asociaci pyroxen a nefelin, v olivínových nefelínitech i olivín. Augit a olivín tvoří porfyrické vyrostlice.

Sanidinový nefelínit je vulkanická hornina jemně až středně zrnitá, obsahující cca 30% nefelinu a noseanu, do 10% sanidinu, 30% pyroxenu, 15% opakních minerálů, dále apatit, olivín, amfibol a biotit. Hornina tmavá (až 60% tmavých minerálů).

Melilitový olivínový nefelínit je poměrně vzácný, tvoří přechod k melilititům a k olivínovým melilititům. Nefelínity tvoří lávové proudy, příkrovy a žíly, pně, kupy i výplně sopouchů. Vyskytují se v alkalických oblastech.

Výskyt: V ČR je nepříliš rozšířený melilitový olivínový nefelínit v Českém středohoří. Tvoří Čertovu zeď u Českého Dubu a jednu z nejmladších sopek, Komorní Hůrku u Františkových Lázní. Nefelínity budují např. kopce Lovoš, Hazmburk a Raná, nalezneme je i v Doupovských horách.

Leucitit

Typický leucitit je bělavý, světle šedý s makroskopicky nápadnými a charakteristickými leucitotvary. Leucitové vyrostlice dosahují mm až cm velikostí. Základní hmota je afanitická až jemně zrnitá. Textura často pórovitá. V pórech bývají zeolity. Leucit je téměř jediným světlým minerálem. Z tmavých minerálů obsahují běžně ve vyrostlicích augit nebo egirin-augit. Přítomnost olivínu se zdůrazní v názvu (olivínový leucitit). Dále obsahuje akcesoricky magnetit, ilmenit, apatit, někdy nefelin, sanidin, melilit a biotit.

Leucit (i nefelin) jsou velmi nestálé, citlivě reagují na změny fyzikálně chemických podmínek. Leucit se mění v pseudoleucit a analcim, tj. směs draselného živce, nefelinu a analcimu, následující přeměnou nefelinu vznikne opět analcim a zeolit. Tato přeměna je specifická a charakteristická pro leucit. V případě nefelinu vzniká již výše uvedená směs analcimu a zeolitu.

Variety bohaté nefelinem (nefelínové leucitity) tvoří přechody k nefelínitům.

Výskyt: Leucitity i olivínové leucitity tvoří lávové proudy, příkrovy, žíly i pyroklastika. Známé jsou zejména z římské vulkanické provincie. V ČR hojné v Doupovských horách, méně jsou zastoupeny v Českém středohoří (olivínové leucitity), ojediněle i v Tepelské vysočině.

Výskyt: Leucitity i olivínové leucitity tvoří lávové proudy, příkrovy, žíly i pyroklastika. Známé jsou zejména z římské vulkanické provincie. V ČR hojné v Doupovských horách, méně jsou zastoupeny v Českém středohoří (olivínové leucitity), ojediněle i v Tepelské vysočině.


Haüynit až haüynový tefrit. Porfyrická struktura, porfyrické vyrostlice tvoří haüyn, hojné jsou drobné krystaly egirín-augitu. Střížovský vrch u Ústí nad Labem.1N / XN


Leucitit. Doupov, 1N / XN


Leucitit. Vyrostlice tvoří leucit. Hornina obsahuje zonální granát melanit. 1N / XN. Rieden.

Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz