Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Mikrogranit


Světlý mikrogranit

Barva: Šedobílá, růžová.
Textura: Masivní.
Zrnitost: Jemně až středně zrnitá (0,5 - 5 mm).
Struktura: Hypautomorfně zrnitá, panxenomorfně zrnitá, holokrystalická, symplektitová.
Minerální složení: Obsahují převahu draselných živců (ortoklas, mikroklin) nad plagioklasy. Obvykle obsahují více než 20 % křemene a více než65 % SiO2. Mohou obsahovat biotit nebo muskovit.
Poznámka: Okrajové partie granitoidních masivů, dříve často označované jako aplitické granity, stejnoměrně zrnité variety “žulových porfyrů”, pravé i ložní žíly.

Mikrogranity jsou kyselé horniny, chemickým a minerálním složením odpovídají granitům, strukturně nejčastěji aplitům. Malá zrnitost způsobuje určité problémy při určování jednotlivých minerálních fází, zejména v symplektitech.

Výskyt: Středočeský pluton, brněnský masiv.

Porfyrický mikrogranit (žulový porfyr)

Barva: Vzácně světlá, obvykle tmavší šedá, načervenalá, červená, nažloutlá až zelenošedá.
Textura: Masivní.
Zrnitost: Středně zrnitá.
Struktura: Porfyrická, základní hmota je jemně až drobně mikrohypautomorfně zrnitá obvykle o velikosti od 0,5 až 2 mm, mikrografická, mikropanxenomorfně zrnitá.
Minerální složení: Porfyrické mikrogranity obsahují více než 65 % SiO2 a v modálním složení více než 20% křemene. I zde převažuje perthitický draselný živec (ortoklas a mikroklin) nad plagioklasem. Porfyrické vyrostlice tvoří světlé minerály: křemen a K-živce, které jsou obklopené základní hmotou složenou z křemene, K-živců, plagioklasu a biotitu. Biotit může být někdy i ve vyrostlicích. Vzácně se objevuje amfibol a diopsidový pyroxen.

Porfyrické mikrogranity tvoří menší tělesa, ložní a nejčastěji pravé žíly, často i značných délek, drobné masivky nebo okrajové facie větších granitoidních masivů. U některých žil je dobře patrné usměrnění živcových vyrostlic paralelně s jejich stěnami.

Při okrajích těles bývají jemnozrnnější v důsledku rychlejšího ochlazení a často i bez vyrostlic. Mají tmavší barvu (způsobenou větším rozptýlením tmavých součástí a ne jejich větším % zastoupením). Porfyrické mikrogranity (žulové porfyry) přecházejí někdy do porfyrických mikrosyenitů (syenitových porfyrů) nebo porfyrických mikrogranodioritů (granodioritových porfyritů).

Porfyrický mikrogranit. Duryňsko. Sbírkový fond katedry mineralogie petrologie a geochemie MU Brno.

Mikrogranit. Proseč. Sbírkový fond katedry mineralogie petrologie a geochemie MU Brno. ČR.

Obr. 1 Porfyrický biotitový mikrogranit (qtz, bit, plg, kfs). Porfyrické vyrostlice tvoří křemen, ortoklas, albit a biotit. V základní hmotě se prorůstají křemen a ortoklas. Struktura porfyrická s mikrografickou základní hmotou. Přísečnice, Krušné hory (severní Čechy).

Obr. 2 Porfyrický mikrogranit se sférolitickou základní hmotou. Vyrostlice křemene, živců a biotitu jsou většinou automorfně omezené, mohou být uspořádané i paralelně. Medlánecký kopec, Brno. Metabazitová zóna brněnského masivu.

Obr. 3 Porfyrický mikrogranit se symplektity v mikrohypautomorfně zrnité základní hmotě. Porfyrické vyrostlice tvoří křemen, K-živce a biotit. Plagioklas je zastoupen v základní hmotě. Brno - Kohoutovice. Metabazitová zóna brněnského masivu.

Výskyt: Bývají mechanicky odolné, často vypreparovány a vystupují v krajině jako dlouhé a dosti nápadné hřbety (např. v okolí Blatné v Čechách žíly dlouhé až 20 km). Žíly porfyrických mikrogranitů (žulové porfyry) jsou hojné ve všech granitoidních masivech. U nás se vyskytují zejména ve středočeském plutonu (okolí Zvíkova, Milešova, Kasejovic, na Horažďovicku, Blatensku, v Povltaví), vzácnější jsou v plutonu moldanubickém a krušnohorském a v brněnském masívu.

Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz