Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Andezit


Definice: Podle klasifikace QAPF jsou andezity efuzívními ekvivalenty dioritů. Plagioklasy tvoří 90-100% z živců. Alkalické živce (ortoklas a ternární živce 0-10% z živců), křemen (0-20% z křemene a živců). Ve varietách bez křemene (0-10% foidy) jde o andezit s foidy.
Barva: Je velmi rozmanitá: světle až tmavě šedá, zelená, šedozelená, červená, hnědá až téměř černá.
Textura: Masivní, pórovitá, odlučnost lavicovitá, nepravidelná.
Struktura: Porfyrická s hyalopilitickou nebo pilotaxitickou základní hmotou. Základní hmota obsahuje někdy sklo - hemikrystalická.
Minerální/ normativní složení: Světlé minerály: Plagioklas (oligoklas - andezín), běžně zonální: jádro tvoří až labradorit - bytownit, lemy obvykle oligoklas.
Tmavé minerály: Pyroxen rombický (bronzit, hypersten) nebo monoklinický (augit), vzácněji amfibol (zelený i hnědý) a biotit. Základní hmota je velmi jemnozrnná - holokrystalická, nebo afanitická - hemikrystalická. Někdy lze mikroskopicky pozorovat fluidální (proudovité) uspořádání lištovitých plagioklasů v základní hmotě obklopující porfyrické vyrostlice (trachytoidní struktura), nebo mohou být lišty plagioklasů zplstěné (pilotaxitická struktura), v případě že je zastoupeno i sklo jde o strukturu hyalopilitickou. Plagioklasy základní hmoty jsou téměř vždy poněkud kyselejší. Pokud je základní hmota hemikrystalická může být ještě kyselejší plagioklas "ukrytý" ve sklovité fázi.
Akcesorie: Granát, cordierit, magnetit, titanit, hematit.
Porfyrické vyrostlice:
Pyroxeny: Monoklinický pyroxen je zastoupen hnědavým až růžově fialovým diopsid-augitem. Ve výbrusových preparátech patrné přesýpací nebo zonální stavby, běžně je lamelování. Z rombických pyroxenů se objevuje světle hnědý hypersten.
Živce: Porfyrické vyrostlice plagioklasů jsou obvykle tlustě tabulkovité, makroskopicky skelně lesklé, bílé, nebo matné, nažloutlé, hnědavé nebo nazelenalé. Mikroskopicky pozorujeme polysyntetické dvojčatné srůsty, často jsou vyvinuty zonální krystaly. I přesto, že složení jednotlivých zón silně kolísá, bývají jádra zonálních jedinců poněkud bazičtější než jejich okraje. Vzácně jsou korodované. Tato bývá místy "setřena" novými přírůstkovými zónami. Plagioklasy mají tendenci k obnovení automorfního omezení. Velmi vzácně tvoří porfyrické vyrostlice sanidin nebo ortoklas. Někdy obsahují uzavřeniny sklovité fáze.
Amfiboly: Makroskopicky jsou téměř černé, mikroskopicky pozorujeme jejich zelené, hnědozelené až hnědé zbarvení. Podél okrajů magmaticky korodovaných jedinců se objevuje tmavší lem opakního pigmentu.
Biotit: Je nejčastěji rezavě hnědý, pseudohexagonální, pokud je korodovaný, mívá podél okrajů tmavší lem s jemným opakním pigmentem (někdy až zrnky magnetitu).


Obr. 1  Doplňující rozlišovací kritéria mezi bazalty a andezity. V daném případě je vedle bazicity plagioklasu prioritní i obsah SiO2.
   
Porfyrická struktura andezitu. Porfyrické vyrostlice tvoří tabulkovitý, často zonální, plagioklas, pyroxen, základní hmota obsahuje hojné inkluze opakních minerálů, lištové plagioklasy, okrouhlé pyroxeny a rekrystalovanou sklovitou hmotou.Zamutov. XN,zvětš. 20x.
 
Glomerofyr zonálního plagioklasu (oscilační zóny) v pyroxenovém andezitu .Zamutov. XN, zvětš. 45x.


Andezity jsou často hydrotermálně alterovány. Hydrotermální přeměna může být doprovázena vznikem rudních žil. Primární minerální složení andezitů se výrazně mění. Z plagioklasů vzniká jílový minerál, sericit a albit. Tmavé minerály se mění v epidot, chlorit, objevuje se kalcit a výrazné prokřemenění. Barva horniny se mění. Nejčastěji je nazelenalá. Takto přeměněné andezity se nazývají propylity. Výskyty propylitizovaných andezitů mohou být náznakem výskytu rudních žil subvulkanické formace s Au, Ag, Pb, Zn.

Podle povahy tmavých minerálů se andezity dělí do variet: amfibol-biotitové (převažuje biotit), biotit-amfibolové a pyroxen-amfibolové (převažuje amfibol), biotit-hyperstenové a augit-hyperstenové (převažuje hypersten) a biotit-augitové, amfibol-augitové a hypersten augitové (převažuje augit). V jejich rámci jsou nejkyselejší andezity a s převahou biotitu a nejbazičtější augitové andezity.

Stanovení hranice mezi andezity a bazalty je často velmi problematické. Z existující řady rozlišovacích kritérií mezi nimi jsou, vedle bazicity plagioklasu, nejčastěji užívané číslo tmavosti (M) a obsah SiO2 (Obr. 1).

Andezity a bazalty mají proměnlivé zastoupení tmavých minerálů, dohodnuta byla hranice na M=35% obj. (nebo 40% hm.). Andezity mají pak obsah tmavých minerálů nižší než dohodnutý limit, bazalty naopak vyšší. Dalším kritériem je obsah SiO2, který je u andezitů vyšší než 52% hm. a u bazaltů nižší. Složení plagioklasů je často považováno za méně významné, a to i přesto, že je limitováno An50. Existují vápenato-alkalické andezity s normativním obsahem až An65 (a mnohdy vyšším), které obsahují běžně i vyrostlice labradoritu či bytownitu.

Výskyt: Andezity spolu s bazalty patří mezi rozšířené výlevné horniny. Podílejí se významně na složení vulkanitů celé cirkumpacifické oblasti i vulkanitů vázaných na alpinsko - himálajský orogén. Zde převládají nad ryolity i bazalty.

Vystupují ve vulkanických komplexech různého geologického stáří: kadomských, kaledonských, variských nebo alpínských.

V ČR je nalezneme v širším okolí Uherského Brodu, Nezdenice, Bojkovice, Bánov západně od Luhačovic, Tepelská vysočina, v Českém Středohoří (z. od Třebenic). Ve SR Kremnické a Štiavnické pohoří, Prešovské a Slánské vrchy, Vihorlat. Novohradské a Tokajské vrchy v Rumunsku, Bukové hory v Maďarsku, dále např. je produkují sopky Fudžisan, Krakatoa, Cotopaxi, Popokatepetl.
Praktické využití: Jako místní stavební kámen a ložiska Au, Ag, Pb, Zn.

Jejich paleovulkanické ekvivalenty byly označovány jako paleoandezity či porfyrity. Porfyrit je starý název používaný již v antické literatuře. Původně znamená “purpurový” a používalo se ho pro označení každé červenavé horniny s bílými skvrnami (podle porfido rosso antico) a v technické praxi se setkáváme i s dalším obdobným názvem porfido verde antico (gabrový).

S paleoandezity se na území ČR můžeme setkat v křivoklátsko - rokycanském pásmu a vystupují spolu s metabazalty v metabazitové zóně brněnského masivu.


Paleoandezit (porfyrit) Chocerady. ČR. Petrografická depozita katedry mineralogie a petrografie, PřF MU Brno.
Andezit: Tri kameně. Petrografická depozita katedry mineralogie a petrografie, PřF MU Brno.


Andezit. Bartošova Lehotka. Porfyrické vyrostlice plagioklasu a pyroxenu v základní hemikrystalické hmotě. XN. Výbrusová depozita prof. Rosického.
Andezit. Zamutov. Zonální porfyrická vyrostlice plagioklasu v hypautomorfně zrnité základní hmotě, složené z plagioklasů a pyroxenů. 1N. Výbrusová depozita M. Gregerové.
Andezit. Zamutov. Zonální porfyrická vyrostlice plagioklasu v mikrohypautomorfně zrnité základní hmotě, složené z plagioklasu, pyroxenů a chloritu. Obsahuje devitrifikované sklo. XN.Výbrusová depozita M. Gregerové.
Andezit. Zamutov. Porfyrické vyrostlice pyroxenu v mikrohypautomorfně zrnité základní hmotě. 1N. Výbrusová depozita M. Gregerové.
Andezit. Zamutov. Porfyrické vyrostlice pyroxenu v mikrohypautomorfně zrnité základní hmotě. XN. Výbrusová depozita M. Gregerové
Andezit. Světle hnědý pyroxen, bílý, serpentinizovaný olivín a amfibol s opacitovým lemem. Nižný Čaj.Výbrusová depozita M. Gregerové.
Paleoanadezit (mandlovcový porfyrit). Malušiná SR. Petrografická depozita katedry mineralogie a petrografie, PřF MU Brno.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz