Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Mikrogranodiorit


Porfyrický mikrogranodiorit (granodioritový porfyrit)


Barva: Šedá, šedozelená.
Textura: Masivní, vzácně mandlovcová.
Struktura: Porfyrická s holokrystalickou základní hmotou.
Minerální složení: Živce (plagioklas výrazně převažuje nad alkalickými živci), křemen, biotit, amfibol a pyroxen.


Hornina svým vzhledem, složením a geologickým vystupováním velmi blízká porfyrickému mikrogranitu. V porovnání s porfyrickými mikrogranity je pro porfyrické mikrogranodiority typické, že porfyrické vyrostlice plagioklasů > K-živci. Mezi vyrostlicemi mohou být běžně zastoupeny i minerály tmavé: biotit a amfibol, vzácněji pyroxen.

Z minerálních variet jsou na území ČR nejvíce rozšířené variety biotitové, hojné jsou amfibol – biotitové a poměrně vzácné pyroxen – biotitové.

Výskyt: Vystupují spolu s porfyrickými mikrogranity jako pravé žíly v oblastech granitoidních masivů. V ČR jsou hojné ve středočeském plutonu, např. z okolí Kozárovic, Bystřice u Benešova, z Dolního Nerestce, mezi Orlíkem a Zvíkovem. Zastoupeny jsou i v brněnském masívu např. v širším okolí Lhoty Rapotiny, Brno - Kohoutovice, Brno - Bystrce a brněnské přehrady.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz