Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
NoritPodíl tmavých minerálních složek v obj. %


Definice: Skupina těchto specifických hornin spadá do oblasti 10 v QAPF diagramu. Obsahují bazické plagioklasy (labradorit, bytownit 90-100% z živců), živce alkalické (ortoklas 0-10% z živců), křemen (0-5% z obsahu křemene a živců); při zastoupení Qtz mezi 5-20% jde o kvarcnorit, ve varietách bez křemene mohou být zastoupeny foidy od 0% do 10%; norit s foidy. Pokud mají obsah tmavých minerálů nižší než 35% doporučuje se používat předpony leuko-, při zastoupení vyšším než 65% předpony melano-. Do rozpětí mezi 25-55% spadají převážně kvarcnority. Kvarcnorit je varieta kvarcgabra v poli 10* QAPF diagramu, s rombickým pyroxenem, jako dominantním tmavým minerálem. V ČR nebyl zatím popsán.
Barva: Nejčastěji tmavě šedočerná, často bronzový lesk.
Textura: Všesměrně zrnitá.
Zrnitost: Středně až hrubě zrnitá.
Struktura: Hypautomorfně až panxenomorfně zrnitá.
Minerální složení: Tmavé minerály: Jsou zastoupeny téměř výhradně rombickými pyroxeny (enstatit, bronzit, hypersten). Doprovázeny mohou být klinopyroxeny, amfibolem a biotitem.
Světlé minerály: Plagioklasy.
Akcesorie: Pyrhotin, pentlandit, pyrit, magnetit, ilmenit, chalkopyrit, chromit, apatit.

Vyznačují se značnou proměnlivostí obsahu tmavých a světlých minerálů. Netvoří samostatné masivy, přibýváním plagioklasů přecházejí do anortozitů. Nejsvětlejší variety noritů obsahují enstatit, tmavší pak bronzit, nebo hypersten.

Nority mohou obsahovat do 5% klinopyroxeny, za touto hranicí následuje pole gabronoritů. Při obsahu olivínu vyšším než 5% používáme termín norit s olivínem. V případech jiných minerálů mohou být označeny jako norit s biotitem, s ilmenitem, s magnetitem a pod.

Specifickým rysem noritů je bronzový lesk makroskopicky patrný na velkých krystalech. Je odrazem submikroskopických paralelně orientovaných jehličkovitých inkluzí opakních minerálů, nejčastěji ilmenitu.

Výskyt: Vystupuje spolu s ostatními gabroidními horninami ve vrstevnatých bazických komplexech, nebo s horninami charnockitové série.

V ČR jsou nority popsány z okolí Mohelna (j. od Náměště n. Oslavou) na Českomoravské vrchovině, dále z okolí Načetína - západně od Poběžovic, z kdyňského a ranského bazického tělesa (olivínový norit).Obr. 1 Poikiloofitická struktura noritu. Plagioklas uzavíraný ve velkých krystalech pyroxenu. Ranský masiv.


Obr. 2 Hypautomorfně zrnitá struktura noritu. Plagioklas, pyroxen, Mg-biotit, amfibol, olivín. Ranský masiv.

Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz