Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Alkalickoživcový syenitPodíl tmavých minerálních složek v obj. %


Definice: V diagramu QAPF zaujímá oblast 6. Alkalické živce představují 90-100% z celkového obsahu živců, plagioklas (oligoklas, andezín pak 0-10%). Křemen obvykle nepřesahuje 5 % ze a Qtz+Kfs+Plg horniny. Při obsahu křemene mezi 5-20% hovoříme o alkalickoživcovém kvarcsyenitu; pokud chybí křemen, 0-10% tvoří foidy (nefelin sodalit), jde o alkalickoživcový syenity s foidy.
Barva: Obvykle růžová nebo narůžovělá (pigmentovány bývají především živce); obecně světlá.
Textura: Miarolitická, všesměrně zrnitá.
Zrnitost: Středně zrnitá.
Struktura: Porfyrická i stejnoměrně zrnitá - hypautomorfně zrnitá.
Minerální složení: Světlé minerály: Alkalické živce, plagioklasy velmi vzácně, foidy a křemen přítomny nejsou nebo jen zcela podružně.
Tmavé minerály: Alkalické pyroxeny, alkalické amfiboly, diopsid, biotit, rombické pyroxeny.
Akcesorie: Apatit, titanit, zirkon, oxidické opakní minerály, někdy sulfidy.


Ve starších učebnicích často vystupují pod řadou názvů: nordmarkit, larvikit, pulaskit, lusitanit, shonkinit.

Nordmarkit: Šedobílý, narůžovělý, středně až hrubě zrnitý. Charakteristická je miarolitická textura. Z alkalických živců jsou přítomny mikroperthitický až kryptoperthitický ortoklas nebo mikroklin. Tmavé minerály zastupuje biotit a amfibol nebo diopsid-augit, jindy egirín a arfvedsonit. Přibýváním křemene přechází do alkalickoživcových kvarcsyenitů až alkalickoživcových granitů.
Larvikit: Obvykle 1-5% křemene nebo do 4% nefelinu, nebo neobsahuje ani nefelin ani křemen. Obsahuje alkalické živce a oligoklas. Z tmavých minerálů bývá zastoupen diopsid-augit, lepidomelan, egirín-augit, barkevikit.
Pulaskit: Struktura pulaskitu je trachytoidní. Alkalické živce tvoří kryptoperthitický ortoklas. Jako vedlejší součást mohou být (ale nemusí) přítomny foidy (nefelin, sodalit). Z tmavých minerálů nalezneme biotit, diopsid, arfvedsonit. Jejich zastoupení obvykle nepřesahuje 15%.
Lusitanit: Obsahuje > 45% tmavých minerálů (riebeckit, egirín, biotit). Jde o melanokratní alkalickoživcový syenit.
Shonkinit: Obvykle melanokratní (více než 50% tmavých minerálů) s podružným podílem nefelinu a sodalitu, nebo neobsahuje foidy a je do 5% přítomen křemen.
Umptekit: Je složen z alkalických amfibolů, alkalických pyroxenů a perthitických živců.


Výskyt: Norsko, Madagaskar, poloostrov Kola, Portugalsko, Turkestán, ale i Arkansas, kde vystupují v oblastech alkalických hlubinných masivů, nebo tvoří pravé žíly.

V ČR byly nalezeny jen velmi vzácně v drobných tělesech u Maxova jižně od Domažlic. Uvedené parametry splňuje např. tzv. smolotelský syenit, Naloučany.

Nordmarkit. Třebíčskomeziříčský syenitový masív. 1N Výbrusové preparáty RNDr. P. Sulovského. Katedra mineralogie, petrologie a geochemie PřF MU Brno
Nordmarkit. Třebíčskomeziříčský syenitový masív. XN. Výbrusové preparáty RNDr. P. Sulovského. Katedra mineralogie, petrologie a geochemie PřF MU Brno
Nordmarkit. Třebíčskomeziříčský syenitový masív. 1N. Složení: amfibol, alkalické živce, biotit, karbonáty.Výbrusové preparáty RNDr. P. Sulovského. Katedra mineralogie, petrologie a geochemie PřF MU Brno
Nordmarkit. Třebíčskomeziříčský syenitový masív. XN. Složení: amfibol, alkalické živce, biotit, karbonáty Výbrusové preparáty RNDr. P. Sulovského. Katedra mineralogie, petrologie a geochemie PřF MU Brno
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz