Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Alkalickoživcový charnockit


Hyperstenový alkalickoživcový granit. V klasifikačním diagramu QAPF pole 2.
V ČR vzácný, popsán pouze v uzavřeninách alkalických bazaltoidů.


Charnockit


Definice: Pro horniny charnockitové série je charakteristická přítomnost hyperstenu (nebo fayalitu a křemene) a současně pro většinu z nich perthit, mesoperthit nebo antiperthit. Pokud za jejich klasifikační základ použijeme QAPF diagram, pak základní názvy a pole hornin charnockitové série dokládá Tab. 1.
Barva: Tmavá, modrozelená.
Textura: Zřetelná foliace až páskování, vzácněji všesměrně zrnitá.
Zrnitost: Hrubě až středně zrnitá.
Struktura: Častá deformace a metamorfní rekrystalizace.
Minerální složení: Křemen, živce, hypersten, + granát.
Akcesorie: Magnetit, biotit.
  Křemen je makroskopicky modrošedý, živce namodralé. Pokud je přítomen amfibol nebo biotit, jsou zastoupeny pouze akcesoricky. Charnockity se vyznačují tím, že z tmavých minerálů obsahují téměř výhradně hypersten (obvykle bohatý Fe).

Horniny charnockitové suity byly komisí IUGS zařazeny mezi plutonické horniny s doporučením, aby byly klasifikovány jako horniny granitoidní. Protože většina z nich má více či méně nápadné znaky metamorfního postižení, jsou řadou autorů řazeny mezi horniny metamorfované.

Pokud bychom zvažovali jejich metamorfogenní původ a vyjdeme z charakteristického minerálního složení, pak vznikaly v suchém prostředí granulitové facie a z primárních magmatitů. Řada z nich jeví znaky tlakových deformací a metamorfní rekrystalizace. Vzhledem k neobvyklému minerálnímu složení, i přes jejich relativní vzácnost, byly často studovány a označovány různými názvy.
Speciální termíny doporučené pro horniny charnockitové série (Streckeisen 1974)
Pole QAPF Základní název Speciální název
2 Hyperstenový alkalickoživcový granit Alkalickoživcový charnockit
3 Hyperstenový granit Charnockit (3b farsundit)
4 Hyperstenový granodiorit Opdalit nebo charno-enderbit
5 Hyperstenový tonalit Enderbit
6 Hyperstenový alkalickoživcový syenit  
7 Hyperstenový syenit  
8 Hyperstenový monzonit Mangerit
9 Monzonorit (hyperstenový monzodiorit) Jotunit
10 Norit (hyperstenový diorit), anortozit (M < 10)  

Porovnáním s metamorfovanými horninami zjišťujeme, že enderbit se nejvíce blíží pyroxenovým granulitům. A to jak minerálním složením, tak i výskytem v oblastech metamorfózy vysokého stupně. V jeho minerálním složení převažují minerály bezvodé: živce a pyroxeny >> amfibolem a biotitem, mezi živci pak převažuje plagioklas (antiperthitický andezín) nad draselným živcem. Asociaci doplňuje křemen a magnetit.

Výskyt: Horniny charnockitové série se vyskytují velmi často v asociaci s nority a anortozity a téměř výlučně v prekambrických štítech např. Pobřeží Slonoviny v Africe, ukrajinský štít (z. a jjv. od Kyjeva), jižní Indie, kanadský a brazilský štít, jižní Norsko, Grónsko.

V ČR se vyskytují vzácně. Byly popsány z krystalického podloží české křídy a Českého středohoří.

Praktické použití: V minulosti byly využívány jako dekorační a náhrobní kameny
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz