Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Porfyrický mikrosyenit (syenitový porfyr)


Barva: Zelenošedá, modrošedá, žlutošedá, načervenalá.
Textura: Celistvá.
Zrnitost: Jemnozrnná až afanitická.
Struktura: Porfyrická.


Minerální asociace odpovídá syenitu. Porfyrické vyrostlice tvoří alkalické živce, méně často plagioklasy, vzácněji biotit, amfibol nebo diopsid-augit. Minerály tvořící vyrostlice jsou i součástí základní hmoty. Porfyrické mikrosyenity postupným přibýváním křemene přecházejí do porfyrických mikrogranitů a přibýváním porfyrických vyrostlic tmavých minerálů a zvyšujícím se číslem tmavosti do lamprofyrů.

Výskyt: Porfyrické mikrosyenity tvoří žíly prostupující obvykle granitoidní masivy (granity, granodiority) nebo se vyskytují v jejich sousedství. V Českém masivu byla popsána celá řada výskytů: hojné jsou např. v jz. části středočeského plutonu (Nepomucko, širší okolí Milešova) okolí hradu Okoře u Prahy, popsány byly z peceradského gabra a v údolí Volyňky v Pošumaví. V jižní části středočeského plutonu často přecházejí porfyrické mikrosyenity do minet.

Na stejnou oblast jsou vázány výskyty porfyrických mikromonzodioritů a mikromonzogaber. Makroskopicky jsou tmavší než porfyrické mikrosyenity, mezi vyrostlicemi převládají plagioklasy (andezín – labradorit). Z dalších minerálů je přítomen ortoklas, biotit a pyroxen. Porfyrické mikromonzodiority tvoří žíly malých rozměrů, např. jz. od Blatné.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz