Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
Porfyrický mikrotonalit (křemenný dioritový porfyrit)


Makroskopicky nerozlišitelný od porfyrických mikrogranodioritů.

Barva: Šedá, šedomodrá, šedozelená, tmavošedá.
Textura: Masivní.
Zrnitost: Jemně zrnitá.
Struktura: Porfyrická s holokrystalickou mikrohypautomorfně až mikropanxenomorfně zrnitou základní hmotou. Vyrostlice tvoří biotit, amfibol a někdy pyroxen.


Minerální složení: Minerály světlé: Křemen, plagioklas, + K-živce.
Minerály tmavé: Biotit, amfibol, případně pyroxen.
Akcesorie: Apatit, titanit, magnetit.
Plagioklasy: Porfyrické vyrostlice tvoří plagioklasy (oligoklas, andezín), dosahují obvykle velikosti několika mm (2-5mm). Jsou často zonální.
Amfiboly: Porfyrické vyrostlice jsou větší než plagioklasové (3-8mm), někdy pseudomorfované biotitem.
Biotit: Tvoří vyrostlice, obvykle, co do velikosti, srovnatelné s amfiboly, bývá chloritizovaný.
Křemen: Je xenomorfně omezený, běžně součástí základní hmoty, vzácně může tvořit drobné vyrostlice.

Výskyt: Nejsou příliš rozšířené. V ČR vystupují ve středočeském plutonu. Popsány byly od u Třemblat u Mnichovic (u Říčan), mezi Milínem a Rtišovicemi na Příbramsku aj. V brněnském masívu je nalezneme v širším okolí Moravských Bránic.
Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz