Horniny magmatické    Horniny sedimentární    Horniny metamorfované
PeridotitPodíl tmavých minerálních složek v obj. %


Definice: Peridotity jsou horniny ultramafické, ultrabazické obsahující tmavé minerály více než 90%. Na jejich složení se podílejí rombické pyroxeny, klinopyroxeny a olivín jako základní klasifikační komponenty. Dunit je hornina složená z více než 90% olivínu, do 10% obsahuje klinopyroxeny a rombické pyroxeny. Harzburgity, lherzolity a wherlity obsahují pyroxeny mezi 40-90%.
Barva: Zelená, šedozelená, černá.
Textura: Všesměrně zrnitá, skvrnitá.
Zrnitost:

Středně až hrubě zrnitá.

Struktura: Porfyrická, panautomorfní, deformační, alterovaná, koronitová, smyčková.
Minerální složení: Světlé minerály: Prakticky chybí, max. do 10% obj. živce.
Tmavé minerály: Zelený až černý olivín, rombické pyroxeny jsou zastoupeny hořečnatými členy; enstatit, bronzit, hypersten, monoklinické pyroxeny. Mohou být přítomny amfiboly a flogopit.
Vedlejší minerály: Spinely (magnetit, chromit), granát (zejména pyrop často s příměsí Cr), často obsahují Pt a další vzácné kovy.
Přeměny: Primární minerály podléhají serpentinizaci (bastitizaci), uralitizaci, chloritizaci, talkizaci (steatitizaci).
Poznámka: Jemné jehličkovité inkluze ilmenitu v tabulkovitých krystalech bronzitu se projevují bronzovým leskem štěpných ploch. Přítomnost monoklinických pyroxenů, především diopsidu, je makroskopicky patrná v barvě horniny (smaragdově zelená).

Poznámka: Horniny jsou klasifikovány podle obsahu tmavých minerálů (číslo tmavosti je vyšší než 90%). Termín peridotit se pak používá ve smyslu obecném pro celou skupinu uvedených ultrabazických hornin.

Jejich bližší klasifikace a terminologie vychází z trojúhelníkového diagramu: harzburgit obsahuje 5% klinopyroxenu, 95% rombického pyroxenu z jejich celkové sumy, wehrlit má 95% klinopyroxenu a do 5% rombického pyroxenu, největší variabilitu v obsahu tmavých minerálů mají lherzolity.

Výskyt: V ČR se vyskytují poměrně vzácně. Zcela nepřeměněné tvoří uzavřeniny v granulitech. Jsou přítomny jako relikty v některých hadcových masivech, byly nalezeny v horninové asociaci ranského masivu (wehrlit) v Železných horách a popsány např. od Zábřehu na Moravě. Rozsáhlejší tělesa tvoří peridotity v ofiolitových komplexech např. v Kalifornii, Ománu a na ostrově Rhodu.Dunit

Dunity ve svém minerální složení obsahují pouze nebo téměř pouze olivín. Běžně se v nich vyskytují minerály opakní oxidické (magnetit, chromit, ilmenit) i sulfidické (pyrhotin). Vedlejšími složkami jsou rombické a monoklinické pyroxeny, vzácněji amfibol, dále obsahují spinel a pyrop.

Dunity se velmi snadno mění na serpentinity

Výskyt: Na území ČR se dunity vyskytují v pruhu z. a sz. od Šumperka (okolí Raškova a Rudy n. Mor.) a u Pocínovic jv.od Kdyně.

Design by © Ondřej Kovář 2004  , Author:  mirka@sci.muni.cz