Monoschematické

1. reliktní
2. rekrystalizační
- podle převládajícího tvaru minerálů
- podle převládajícího omezení minerálů
- podle relativní velikosti zrna
3. kataklastické
4. podle prostorového uspořádání minerálů
5. podle vztahů minerálů
6. podle vztahu krystalizace a deformace
7. podle geologické pozice
Polyschematické

1. stromatit
2. flebit
3. merizmit
4. oftalmit
5. ptygmatit
6. anatexit (nebulit)