jeden nikol zkřížené nikoly
 
Porfyroblast plagioklasu s drobnými inkluzemi slíd a křemene, destičkovité agregáty slíd jsou orientovaně uspořádány v základní hmotě horniny (zvětšeno 8krát) zdroj: Yardley B.W.D at all (1989):Atlas of metamorphic rock and their textures, Longman Scientific & Technical