Rekrystalizační stavba – podle převládajícího tvaru minerálů

Je charakterizována přítomností zaoblených, hranatých nebo laločnatě či zubovitě do sebe zapadajících, víceméně izometrických zrn, v tomto případě křemene v rule.
granoblastická stavba
Stavba tvořená pouze lupenitými agragáty muskovitu.
lepidoblastická stavba
Jednotlivá sloupcovitá zrna amfibolu vytváří v amfibolitu nematoblastickou stavbu.
nematoblastická stavba
Fibroblastická stavba je stavba vyskytující se u hornin, mezi jejichž stavební prvky patří vláknité minerály. Na snímku je detail vláknitého silimanitu v rule.
fibroblastická stavba
Předchozí stavby jsou jakýmisi krajními body, v horninách se setkáváme také s kombinací jednotlivých výše uvedených typů. Pojmenování takovýchto staveb pak závisí na kvantitativním zastoupení té či oné stavby. Na snímku vidíme stavbu nematogranoblastickou v amfibolitu. Zrna křemene a plagioklasu převládají nad sloupcovitým amfibolem.
přechodné stavby
Stavba vznikající odmísením a často také metasomatickým zatlačováním draselných živců albitem, jehož lamely uspořádáním připomínají šachovnici.
šachovnicový albit
Stavba typická pro hadce, relikty olivínu jsou odděleny žilkami minerálu skupiny serpentinu.
smyčkovitá stavba
Stavba typická pro hadce, polygonální serpentinová pole jsou oddělena serpentinovými žilkami jiných optických vlastností.
mřížovitá stavba
Stavba charakteristická vzájemným prorůstáním minerálů, na snímku je jemné prorůstání pyroxenu s plagioklasem
diablastická stavba