jeden nikol zkřížené nikoly
 
Zrna křemene a plagioklasu v rule převládají nad lupínky muskovitu a biotitu.