Kataklastické stavby

Plastická deformace plagioklasu v rule. Detail zrna plagioklasu v rule v prvních stadiích kataklastické metamorfózy. Vidíme zde typický projev počátku kataklastické metamorfózy, kdy se účinek tlaku projevuje vznikem anomálních optických vlastností minerálu. V tomto případě se jedná o ohyb lamel.
plastická deformace
Drcení plagioklasu. Detail zrna plagioklasu v rule při kataklastické metamorfóze. Jde o pokročilejší stádium, kdy je zrno plagioklasu rozlámáno a jde o postupný vznik kataklastické struktury. Zrno plagioklasu na snímku je lemováno křemenem.
kataklastická stavba - drcení
Maltovitá struktura. Další etapa kataklastické metamorfózy. Je patrné intenzivnější drcení jednotlivých zrn křemene a plagioklasu. Původní zrna jsou lemována drobnými drcenými úlomky.
maltovitá stavba
Vzrůstající drcení, většina původních zrn je rozdrcena na jemnou drť. Pouze některá zrna jsou zachována, připomínají porfyroblasty. Jsou to však reliktně zachovaná zrna, proto se nazývají porfyroklasty. Porfyroklasty na snímku jsou tvořeny křemenem.
porfyroklastická stavba
Ultramylonit. Konečná etapa kataklastické metamorfózy, kdy vlivem tlaku dochází k úplnému rozdrcení původních zrn a původní charakter horniny je zcela setřen.
ultramylonitová stavba