jeden nikol zkřížené nikoly
 
Drcení plagioklasu. Detail zrna plagioklasu v rule při kataklastické metamorfóze. Jde o pokročilejší stádium, kdy je zrno plagioklasu rozlámáno a jde o postupný vznik kataklastické struktury. Zrno plagioklasu na snímku je lemováno křemenem.